centrale ligging Lid van een keurmerk
Vragen of advies?
(036) 84 54 240

Win een BALKONBAR

Actievoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘WIN EEN BALKONBAR fotoactie van Hekwerkwebshop.nl’, hierna te noemen: ‘de actie’, die wordt georganiseerd door Hekwerkwebshop.nl gevestigd en kantoorhoudende op de Griend 8A, te Urk, hierna te noemen ‘Hekwerkwebshop.nl’.

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar en ouder is gerechtigd deel te nemen aan deze actie.
2. Deelname aan de actie is gratis.
3. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.hekwerkwebshop.nl/fotoactie en/of op te vragen via het e-mailadres foto@hekwerkwebshop.nl.

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. Deze actie loopt van 1 april 2022 en eindigt op 31 december 2022.
2. Deelnemen geschiedt door het accepteren van de bij de actie behorende algemene voorwaarden en het aan ons opsturen van jouw foto(s) aan foto@hekwerkwebshop.nl.

Artikel 3 Aanwijzing van de winnaars en vergoeding
1. Elke maand word er 1 foto geselecteerd uit de tot dan toe binnengekomen inzendingen. Een jury zal de foto’s beoordelen op de criteria, originaliteit van de foto en passendheid bij het merk Hekwerkwebshop.nl. Bij een verdeeld jury oordeel zal er worden geloot tussen deze inzendingen.
2. Is jouw foto geselecteerd dan wordt je uiterlijk op de 7de werkdag na het einde van de maand geïnformeerd via e-mail. Tevens worden de winnaars op de website www.hekwerkwebshop.nl/blog bekend gemaakt.
3. De winnaars ontvangen een BALKONBAR per pakketdienst.
4. Indien een prijs buiten de schuld van Hekwerkwebshop.nl om niet binnen 2 maanden na einde van de actie door een winnaar is opgeëist, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Hekwerkwebshop.nl.
5. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Door deel te nemen garandeer je dat je inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Hekwerkwebshop.nl voor aanspraken van derden terzake.
3. Hekwerkwebshop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen -doch niet beperkt tot-: - de door haar, uitgekeerde prijzen; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde; - Schending van enig intellectueel eigendomsrecht van derde(n) door de deelnemer.

Artikel 5 Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn.
3. De gegevens worden bij Hekwerkwebshop.nl en/of een door Hekwerkwebshop.nl ingeschakelde derde partij opgenomen in een bestand. Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van deze actie, tenzij u aangeeft in de toekomst meer informatie te willen ontvangen.

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking
1. Indien de deelnemer een foto instuurt en/of upload worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Hekwerkwebshop.nl. Hekwerkwebshop.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.
2. Bij het aanvaarden van de voorwaarden draag je op voorhand al je intellectuele eigendomsrechten op je inzending over op Hekwerkwebshop.nl.

Artikel 7 Rechten Hekwerkwebshop.nl
1. Hekwerkwebshop.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Hekwerkwebshop.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Hekwerkwebshop.nl behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de vergoeding van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Het is niet mogelijk voor Hekwerkwebshop.nl om vooraf alle inzendingen/ bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Hekwerkwebshop.nl zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 8 Contact
1. Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan via e-mail contact met ons op via foto@hekwerkwebshop.nl. Binnen 3 werkdagen geven wij u via e-mail en/of telefonisch antwoord.

Artikel 9 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Hekwerkwebshop.nl aangepast worden.
2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Hekwerkwebshop.nl een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
3. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Lid van keurmerk iDeal betalen MrCash betalen Paypal betalen Sofort betalen Creditcard betalen Visa betalen Giropay betalen Apple pay betalen
© 2024. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Gebruik van deze site betekent dat je onze algemene voorwaarden en cookies accepteert.
De waardering van www.hekwerkwebshop.nl bij Webwinkel Keurmerk is 9.2 gebaseerd op 291 reviews.